Dienstreglement bibliotheek

Artikel 1 : Definitie

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Knokke-Heist is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Artikel 2 : Openingsuren

De dagen en uren van opening van de Hoofdbibliotheek "Cultuurcentrum Scharpoord", Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist, tel. bibliotheek : 050/630.400

* maandag - vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur * zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

De dagen en uren van opening van het filiaal Heist, Kerkstraat 32, 8301 Knokke-Heist, tel. : 050/51 98 71

* dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur * woensdag van 16.00 tot 19.00 uur * vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur * zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

De dagen en uren van opening van de uitleenpost Westkapelle, Dorpsstraat 60, 8300 Knokke-Heist, tel. : 050/60 91 56

* dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur Bibliotheekwebsite: https://knokke-heist.bibliotheek.be/

Artikel 3 : Inschrijving

Vanaf 26 jaar betaalt men 5 euro inschrijvingsgeld per jaar (12 maanden). Houders van een UiTPAS Regio Brugge (inruilen van 10 punten) of Doe-bonnen (sociaal tarief) betalen 2,50 euro lidgeld per jaar.

Men wordt enkel ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. De elektronische identiteitskaart geldt als bibliotheekpas. Indien geen elektronische identiteitskaart kan gebruikt worden, ontvangt men een bibliotheekpas.

Artikel 4 : Uitleentermijn

De uitleentermijnen van alle materialen (met uitzondering van sprinters, bordspellen, DVD speelfilms en Blu-Ray speelfilms) bedraagt 28 dagen. Deze termijn kan maximaal tweemaal met 28 dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een ander gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

De uitleentermijn van sprinters bedraagt 2 weken. Deze kunnen niet verlengd of gereserveerd worden.

De uitleentermijn van e-readers met e-boeken kan niet verlengd worden.

Bordspellen, DVD Speelfilms en Blu-Ray Speelfilms (met uitzondering van taal- en trainingscursussen) kunnen maximum zeven dagen worden geleend. Deze termijn kan maximaal twee keer met zeven dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een andere gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

Het aantal werken dat tegelijkertijd door één lener kan uitgeleend worden is beperkt tot een absoluut maximum van 25 materialen waarvan maximaal 2 bordspellen en 1 sprinter.

Inleveren van materialen kan 24/7 via de inleverbus en tijdens de openingsuren aan een zelfservicestation of aan de balie (met uitzondering van de bordspellen deze dienen altijd aan de balie ingeleverd te worden).

De bibliotheek kan ten aller tijde speciale acties opzetten met aangepaste uitleentermijnen.

Artikel 5: Leen- en maningsgeld

Het lenen van bibliotheekmaterialen uit de eigen collectie is kosteloos. Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt betaalt vanaf de negenentwintigste dag (voor dvd speelfilms, Blu-Ray speelfims, bordspellen en sprinters vanaf de achtste dag) 0,20 euro per werk/e-reader per dag.

Het maningsgeld verjaart niet.

De kosten voor het verzenden van de maningsbrief via de post vallen ten laste van de lener.

Leners die ouder zijn dan 12 jaar kunnen ervoor kiezen om de eerste en tweede maningsbrief via mail te ontvangen. Indien de brief via e-mail verzonden wordt zijn er geen portkosten.

Voor de verzending van de derde aanmaningsbrief wordt een administratieve kost van 5 euro (inclusief portkosten) aangerekend.

Het raadplegen van de materialen in de bibliotheek zelf is gratis.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid van de lener/bezoeker

E-mail- en adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

De lener houdt zich aan de grondwaarden van de democratische samenleving en zijn bestaande wetgeving waaronder de wetgeving op auteursrechten en de wetgeving op het maken van fotokopieën. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele misbruiken.

De uitleningen zijn persoonlijk en de lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van het werk/e-readertoestel betalen met uitzondering van de bordspellen waar indien

er stukken ontbreken of een spelonderdeel beschadigd is, dan kan de klant zelf vervangstukken binnen de drie weken binnenbrengen of dienen ze het volledige spel te betalen.

In de leeszaal van de hoofdbibliotheek en de filialen mag de lezer de studieatmosfeer niet storen. De bezoeker van de leeszaal houdt zich dus aan de richtlijnen die in de leeszaal gelden.

Het oneigenlijke gebruik van internet (bv. gebruik voor illegale, commerciële of propaganda- doeleinden) in de bibliotheek is verboden en kunnen leiden tot uitsluiting. De aangeboden apparatuur en software mag niet worden ontregeld of gewijzigd.

Artikel 7: Dienstverlening

De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen de kostprijs van 1 euro. Gereserveerde werken blijven maximaal 8 dagen ter beschikking vanaf de verzendingsdatum van de verwittiging.

Werken en tijdschriftartikels die niet in de collectie zijn opgenomen, kunnen aangevraagd worden via het interbibliothecair leenverkeer tegen de kostprijs van 8 euro. Eventuele bijkomende kosten vallen ten laste van de aanvrager.

In de leeszaal kan men gebruik maken van de fotokopieermachine. Hiervoor betaalt men een retributie opgenomen in het retributiereglement van de gemeentelijke bibliotheek.

De bezoeker kan uitprints maken van digitaal opgeslagen informatie (bv. de publiekscatalogus en informatie verkregen via Internet). Ook hiervoor betaalt men een retributie.

De bibliotheekbezoeker kan in de leeszaal gebruik maken van de aangeboden pc-toepassingen (bv. internet, tekstverwerking….).

Artikel 8: Privacy

De gemeente en het OCMW van Knokke-Heist respecteren uw privacy. U kunt het privacybeleid nalezen op www.knokke-heist.be/privacy.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming voor contractuele en wettelijke verplichtingen voorvloeiend uit het uitleencontract.

U kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. U mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050/630 315. U hebt het recht over de verwerking van uw persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)

Artikel 9:

Door zich in te schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement, zoals te vinden is op de bibliotheekwebsite. Het bibliotheekreglement wordt op aanvraag op papier verstrekt.

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris of College van burgemeester en schepenen geregeld.

Leners die het dienstreglement overtreden, kunnen op voorstel van de bibliothecaris door het College van burgemeester en schepenen worden uitgesloten.

 

1 januari 2024